Handelsbetingelser

1. Generelt
1.1. Enhver aftale som indgås med Simpel Side er omfattet af disse generelle handelsbetingelser samt gældende dansk og international lovgivning. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i disse handelsbetingelser.
1.2. Eventuelle afvigelser fra en eller flere af disse betingelser er kun gældende såfremt det er udtrykkeligt specificeret i kundens aftale med Simpel Side.
1.3. Alle priser oplyst af Simpel Side er oplyst i danske kroner, ekskl. moms med mindre andet er angivet.
1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem kunden og Simpel Side afgøres disse ved dansk ret.
1.5. Simpel Side forbeholder sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale, markedsføring og forespørgsler. Kunden giver Simpel Side ret til at bruge kundens navn, logo, reference og løsninger i denne forbindelse.
1.6. Simpel Side forbeholder sig ret til, af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. I disse tilfælde vil Simpel Side være underlagt en tavshedspligt overfor tredjepart.
1.7. Skriftlige aftaler betragtes som bindende, hvis disse ikke er skriftligt opsagt senest 2 dage efter aftalens indgåelse. Opsiges kontrakten efter denne dato, vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive helt eller delvist opkrævet. En mundtlig aftale om levering sker efter samme regler som skriftlige.
1.8. Simpel Side er berettiget til at stoppe alle ydelser m.v. uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning, konkurs eller hvis Simpel Sides betingelser, kontrakter eller betalinger ikke overholdes.  


2. Betaling og fakturering
2.1. Simpel Sides priser er baserede på den bestilte pre-udviklede løsning, hvori den indledende opsætning er inkluderet, herunder opsætning af database og tilpasning og upload af filer.
2.2. For alle arbejdsopgaver, ud over de omtalte i 2.1, tillægges fakturaen et tilsvarende beløb.
2.3. På forlangende kan kunden altid indhente et specifikt tilbud fra Simpel Side på en opgave.
2.4. Løsningens samlede faktura fremsendes umiddelbart efter den færdige hjemmesides opsætning på det ønskede domæne.
2.5. Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 10 dages netto fra faktureringsdato.
2.6. Fakturering foregår via e-mail til den af kunden oplyste e-mail adresse.
2.7. Det er kundens ansvar at sørge for at oplyste informationer såsom navn, adresse, e-mail adresser, telefonnumre og andre informationer for virksomheden samt dens kontaktperson(er) for Simpel Side altid er opdaterede.
2.8. Perioden indtil løsningens samlede pris er betalt, betragtes som en test-periode, hvor køber skal gøre indsigelser mod eventuelle fejl eller mangler. Disse bliver herefter hurtigst muligt udbedret, mens betalingsfristen på fakturaen er uændret. I test-perioden ligger ejendomsretten på løsningen hos Simpel Side. Egentlig levering finder således først sted, idet løsningens samlede pris er betalt af køber.
2.9. Ved særlige opgaver kan Simpel Side kræve beløbet forudbetalt.
2.10. Ved for sen betaling tillægges fakturaen kr. 80,00 i gebyr pr. rykker, og Simpel Side forbeholder sig retten til at fremsende op til tre rykkere. I tilfælde af at køber ikke rettidigt betaler faktura, kan Simpel Side uden varsel fjerne hjemmesiden fra domænet, idet test-perioden stadig er aktiv og ejendomsretten ligger hos Simpel Side.
2.11. Såfremt betaling fortsat udebliver efter minimum en rykker er blevet fremsendt, forbeholder Simpel Side sig retten til at overdrage sagen til inkasso, eventuelt ophæve alle aftaler med kunden til betaling har fundet sted. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag vil blive pålagt kunden.
2.12. Faktureringsperioder, priser, specifikationer og betingelser kan ændres uden varsel.  
2.13. Ved køb af en netbutik kunden endvidere oprettes som kunde hos ePay og PBS. Se priser her. Simpel Side opretter kundens light-abonnement hos ePay og den tekniske implementering i netbutikken. Fakturering og betaling af betalingsmodulet hos ePay foregår dog direkte mellem ePay og kunden. Kunden ansøger selv om aftale med PBS - dog er Simpel Side her behjælpelig med vejledning. 
3. Kundens og Simpel Sides pligter og ansvar
3.1. Kunde er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning samt til ikke at krænke 3. mand ved materiale m.v. på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne. Det gælder blandt andet pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende. Kunden skal efterleve betingelser og retningslinier for Simpel Sides leverandører/samarbejdspartnere inden for de respektive områder. Simpel Side fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. brugt hos kunden. For dette er kunden den til enhver tid ansvarlige.
3.2. Simpel Side er i specielle tilfælde behjælpelig med registrering af domæne, webhotel, e-mails m.v. i kundens navn, men efter registreringen har Simpel Side intet ansvar overfor tredjepart. Eventuelle driftsforstyrrelser hos tredjepart ligger udenfor Simpel Sides ansvarsområde. Aftaler indgået med tredjepart gennem Simpel Side sker efter tredjeparts gældende betingelser, og Simpel Side er ikke ansvarlig for overholdelse heraf. Kunden har det fulde ansvar for overholdelse af de gældende betingelser.
3.3. Simpel Side kan på ingen måde holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab eller beskadigelse af data på kunders eller tredjeparts servere eller andre lagringsenheder, og kan ligeledes ikke på nogen måde holdes ansvarlige for de eventuelle følger et sådanne tab vil have for kunden.
3.4. Simpel Side og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af samt samarbejde med Simpel Side. Hvis det leverede ikke lever op til kundens forventninger, står Simpel Side uden ansvar for tab i forbindelse hermed.
3.5. Simpel Side står inde for, at det leverede lever op til, hvad der lovet i leveringsøjeblikket. Såfremt tredjepart, såsom webhotel-udbyder, ændrer i sine produkter, hvilket medfører, at Simpel Sides leverede vare ikke længere lever op til forventningerne, står Simpel Side uden ansvar. 
3.6. Simpel Side står inde for, at det leverede teknisk fungerer ved leveringen. Såfremt tredjepart, såsom webhotel-udbyder, opsætter den afviklende servere således, at det begrænser, hvad der teknisk kan afvikles, står Simpel Side uden ansvar.
3.7. Kunden skal til enhver tid sikre sig mod, at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage backup-kopier af indholdet på den tildelte serverplads hos tredjepart. Simpel Side har intet ansvar for backup af indhold på hjemmesider.
3.8. Simpel Side kan ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider. 

4. Rettigheder

4.1. Simpel Side bevarer alle rettigheder til software, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af Simpel Side i forbindelse med de aftalte leverancer. Kunden må ikke på egen hånd foretage ændringer i leveret materiale fra Simpel Side. Det leverede materiale må på ingen måde overtages, videresælges, videregives eller på nogen anden måde fratages, uanset om der er tale om hele det udviklede materiale, eller dele af det.
4.2. Simpel Side er frit stillet til at vælge og skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter.